• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

U stavebních firem dojde od 1. ledna 2012 k zásadní změně v uplatňování DPH

Email Tisk PDF

 

Od 1. ledna se při poskytování stavebních nebo montážních prací nezmění

 

pouze hodnota snížené  sazby daně z přidané hodnoty, ale dojde k revoluční změně při fakturaci a následném zdanění těchto prací v tzv. režimu   přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Protože jde o termín  dosud málo používaný, pokusím se o  výklad jeho obsahu  uvedením  konkrétního příkladu. Představme si, že zedník podnikající jako fyzická osoba nebo stavební firma, např. společnost s ručením omezeným, v obou případech plátci DPH, uskuteční subdodávku stavebních prací při výstavbě továrny, kterou zajišťuje  investor,  rovněž plátce DPH. Jestliže hodnota subdodávky  činila v ceně bez daně 100 000 korun, vystaví její poskytovatelé na základě současné zákonné úpravy   příjemci prací  fakturu, v níž uvedou základ daně 100 000 Kč a 20% DPH, tedy 20 000 korun, celkem 120 000 korun. Daň  ve výši 20 000 korun pak  musí v příslušném zdaňovacím období finančnímu úřadu odvést. Investor, který fakturu přijme, zaplatí poskytovatelům subdodávky  120 000 Kč, současně si uplatní nárok na odpočet DPH ve výši 20 000 Kč a tuto částku mu příslušný finanční úřad vrátí. Pokud  ke stejné subdodávce stavebních prací  dojde po 1. lednu 2012, zedník nebo stavební firma vyfakturují v režimu přenesení daňové povinnosti příjemci  prací, investorské firmě, pouze cenu bez daně, tedy 100 000 Kč. Na vystaveném dokladu uvedou sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  Investorská firma na základě této faktury dopočte 20% DPH, na přijaté faktuře doplní její výši   a ve svém daňovém přiznání k DPH  částku 20 000 Kč  uvede jako svou daňovou povinnost. Současně si ovšem ve stejném daňovém přiznání bude nárokovat daňový odpočet ve stejné výši. Finanční úřad při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti daň  ve výši 20 000 korun nepřijme, ale ani v podobě nároku na odpočet nevyplatí. Z uvedeného vyplývá, že cílem  nové úpravy je zamezit daňovým spekulacím, kdy daň nebyla poskytovatelem prací zaplacena a finanční úřad musel nárok na odpočet daně, byť nezaplacené, příjemcům plnění uhradit. 

Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti se však uplatní  pouze u dodávek stavebních a montážních  prací  poskytovaných mezi plátci. Zedník či stavební firma budou při fakturaci svých prací i po 1. lednu 2012 vůči neplátcům pořizujícím či opravujícím  např. rodinné domy, postupovat nadále standardně – faktury budou vystavovány včetně daně z přidané hodnoty.

A trochu filosofie na závěr – provoz institucí naší  civilizace  je přes veškeré proklamace čím dál složitější. Energetické, časové i finanční nároky spojené se správními činnostmi se  stupňují a lidé v komplikovaném  společenském prostoru  žijí mnohdy s obavami a  často jsou  bezradní, zmatení a   stísnění.

 

 Ing.  Vladimír Opatrný

 daňový poradce

           

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení