• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nová povinnost plátců daně z přidané hodnoty – povinné sdělení čísel účtů správci daně

Email Tisk PDF

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s předpokládanou účinností od l. ledna 2013

 

zavádí v rámci boje proti daňovým únikům pro plátce této daně nový povinný registrační údaj. V § 96 stanoví, že osoba povinná k dani je v přihlášce k registraci plátce daně z přidané hodnoty povinna uvést také čísla svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou užívány pro její ekonomickou činnost. Současně je oprávněna určit, která čísla těchto účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně pak způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní v registru plátců kromě daňového identifikačního čísla plátce, jeho názvu a sídla, rovněž číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo nebylo určeno. Pokud plátce daně z přidané hodnoty rozhodne, že žádné číslo jeho účtu nebude tímto způsobem zveřejněno, může s ohledem na další ustanovení zákona způsobit velké problémy svým obchodním partnerům. V novém znění zákona se totiž zavádí nový způsob ručení za nezaplacenou daň. Ručitelem za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, dodavatelem zboží, služby apod., se stane příjemce zdanitelného plnění (odběratel), když platbu za odebrané zboží či poskytnutou službu  uskuteční bezhotovostním převodem na účet, který není správcem daně uveden jako povinný údaj v registru plátců daně.

Podle přechodných ustanovení jsou  plátci daně z přidané hodnoty zaregistrovaní k 31. 12. 2012 povinni do 1. března 2013 (pokud účinnost zákona nastane 1.1.2013) oznámit správci daně čísla všech svých účtů  používaných pro ekonomickou činnost. V případě, že tak neučiní, správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny účty, které vede na základě registrační povinnosti plátce.

Z uvedeného je zřejmé, že kromě nezanedbatelných finančních rizik přináší nové znění zákona o dani z přidané hodnoty  plátcům daně další nárůst administrativy. Neodolal jsem pokušení abych soustavná a opakovaná ujišťování o zpřehlednění a zjednodušení daňového systému a odstraňování byrokratické zátěže  nevyjádřil v jednotkách hmotnosti. Na začátku každého kalendářního  roku jsou souborně publikovány platné daňové zákony. Protože tyto publikace archivuji, zvážil jsem publikaci daňových zákonů ve srovnatelném formátu vydanou k 1. lednu 1995. Vážila 190 gramů. Stejná publikace vydaná k 1. lednu 2012 vážila 670 gramů. Tak je to.     

 

  Ing. Vladimír Opatrný

  daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení