• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Od daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví jsou od 1. dubna osvobozeny pouze činnosti s léčebným cíl

Email Tisk PDF

Zdravotní reforma se od 1. dubna 2012 výrazně promítla do zákona o dani z přidané hodnoty.

 

 Od tohoto data se zásadně mění rozsah osvobození zdravotních služeb - od daně z přidané hodnoty budou nadále osvobozeny pouze činnosti s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Rozumí se jimi činnosti mající za cíl ochranu, udržení a obnovení lidského zdraví zahrnující diagnostikování, léčení nemocí a zdravotních obtíží a jejich předcházení.

Co je a co není činnost s léčebným cílem a tedy co podléhá dani nebo je od daně osvobozeno, nemůže v praxi posoudit a ověřit ani daňová kontrola nebo daňový poradce. Protože se jedná o lékařské hledisko, musí splnění podmínky pro daňové osvobození posoudit pouze a jenom lékař. Četná úskalí a v praxi obtížně  řešitelné problémy, které s novou úpravou souvisí, lze přiblížit na následujících příkladech. Např. cílem služeb plastických chirurgů není ochrana zdraví pacienta, nýbrž zlepšení jeho vzhledu. Takové služby a úkony s nimi spojené osvobozeny od daně nejsou. Někdy   však mohou být i tyto služby a zákroky  prováděny na základě zdravotní indikace, např. odstranění převislých očních víček jako prevence poškození zraku, pak ovšem  dani z přidané hodnoty nepodléhají. Různý daňový režim bude mít přerušení těhotenství na základě rozhodnutí ženy nebo stejný zákrok prováděný na lékařské doporučení  ze zdravotních důvodů, odběry vzorků pro určení otcovství či stejné odběry pro diagnostické účely atd., atd.

Pro osvobození zdravotních služeb od daně z přidané hodnoty musí být splněny 3 podmínky:

-         musí se jednat o zdravotní službu podle zdravotnických zákonů,

-         poskytovatelem zdravotních služeb musí být osoba, která má nebo které bylo uděleno oprávnění k poskytování těchto služeb,

-         musí se jednat o službu s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

V případě, že oprávnění poskytovatelé zdravotních služeb nejsou dosud plátci DPH a poskytují zdravotní služby, které od daně osvobozeny nejsou, musí od 1. dubna 2012 sledovat obrat za tyto služby a pokud by za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců jejich finanční objem přesáhl 1 milion korun, musí se jako plátci daně z přidané hodnoty zaregistrovat a daň odvádět.     

A znovu se dostáváme k problematičnosti nové úpravy – kdo může ověřit a přezkoumat jakou povahu konkrétní zákroky, úkony, vyšetření apod. mají a zda jsou respektovány podmínky pro daňové osvobození. Nedovedu si představit, že splnění podmínky léčebného cíle bude v rámci daňové kontroly ověřováno pracovníky daňové správy ve zdravotní dokumentaci pacientů

V Bulletinu Komory daňových poradců č. 3/2012 se uvádí, že: „stav, který nastal ve zdravotnictví po novele zákona o DPH od 1.4.2012, je velmi komplikovaný, v některých směrech při posuzování DPH přináší dokonce naprostý zmatek a chaos....Nezbývá než přání, že snad někoho z kompetentních osob napadne, že takový stav je neudržitelný a povede k další novele zákona o DPH...“

Všem často  bezradným a tápajícím poplatníkům a plátcům daní upřímně přeji uchování fyzického i duševního zdraví. 

 

  Ing.Vladimír Opatrný

  daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení