• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Na občanská sdružení čeká nový daňový režim

Email Tisk PDF

 

Právní úprava činnosti  tzv. „neziskových“ organizací, tedy i současných  občanských sdružení

 

 

(patří mezi ně např. tělovýchovné jednoty, sdružení zahrádkářů, chovatelů, ochotnické soubory apod.), obsažená v textu nového občanského zákoníku a souvisejících doprovodných zákonech, zásadně změní způsob jejich zdaňování. Nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 146 vymezuje status veřejné prospěšnosti. Základními znaky obecně prospěšné právnické osoby jsou:

-  provádění  činnosti spočívající v dosahování obecného blaha,

-  původ jejího majetku z poctivých zdrojů a jeho hospodárné využití

 - bezúhonnost osob majících podstatný vliv na její rozhodování.

 K provedení ustanovení občanského zákoníku o veřejné prospěšnosti schválila poslanecká sněmovna návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který stanoví podmínky pro jeho zapsání.

Od 1. ledna 2014 se veřejná prospěšnost dnešních „neziskových“ organizací nebude jako doposud odvozovat automaticky od právní formy. I nynější občanská sdružení, od 1.1.2014 podle nové terminologie spolky, budou muset o zápis statusu veřejné prospěšnosti požádat příslušný soud. K žádosti o zápis statusu bude spolek kromě jiného povinně přikládat

-         zakladatelskou listinou s příslušnými obsahovými náležitostmi,

-         účetní závěrku za poslední 2 roky,

-         přehled o všech zdrojích příjmů a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost nebo svůj další rozvoj,

-         přehled nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků,

-         souhrnnou sumu 3 nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu v souvislosti s jejich působením ve spolku,

-         případně další skutečnosti požadované jinými zákony.

Spolek se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti bude povinně zpracovávat výroční zprávu a ukládat jí do sbírky listin veřejného rejstříku.

Z obecné úpravy občanského zákoníku vyplývá, že jde o právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti a nikoli povinnost veřejně prospěšné právnické osoby, v tomto případě spolku, ucházet se za každých okolností o zápis statusu a plnit všechny náročné povinnosti s ním spojené.  Veřejně prospěšnou činnost bude moci spolek nadále vykonávat i bez zápisu, o který nebude chtít usilovat např. v případě, kdy nebude schopen finančně, personálně či organizačně zajistit  výše uváděné vysoké  administrativní  nároky.  Bez zapsaného statusu veřejné prospěšnosti však spolek nebude moci využívat současné i nové daňové výhody. Dárci, přispívající na činnost spolků bez zapsaného statusu veřejné prospěšnosti, si nebudou moci  o hodnotu poskytnutých darů snížit  základ daně, spolek bez zápisu statusu naopak takové dary zdaní a  nebude oprávněn  uplatňovat snížení svého základu daně z titulu veřejné prospěšnosti.

Nejrůznější sdružení a spolky jsou zejména na vesnicích a menších městech v dnešní mírně řečeno složité době institucí navýsost  potřebnou a užitečnou. Jsem si jist, že výše uvedená zákonná úprava  k jejich rozvoji a v některých případech i k uchování další existence nepřispěje.                

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení