• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň zaplatíme i za nespolehlivého plátce

Email Tisk PDF

Nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty se podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty  

 

 

 

  stane na základě rozhodnutí správce daně  takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daně.

Generální finanční ředitelství vydalo 21. srpna 2014 k aplikaci výše uvedeného paragrafu na pěti stránkách formátu A4 detailní informaci s výkladem v zákoně užitých obecných pojmů.  Za závažná porušení plnění povinnosti plátce vedoucí k rozhodnutí o jeho nespolehlivosti se podle informace např. považují následující situace:

-         plátce prováděl činnost nebo se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena daň z přidané hodnoty a správce daně po 1. 1. 2013 vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen,

-         po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců je u plátce evidován kumulativní nedoplatek na dani ve výši minimálně 500 000 Kč bez příslušenství daně z daňových povinností vyměřených či doměřených po 1. 1. 2013,

-         plátce daně neposkytuje požadovanou součinnost tím, že nereaguje řádně na výzvy správce daně a nepředloží bez řádného odůvodnění údaje nezbytné pro správu daně,

-         plátce závažně ztěžuje nebo ztěžoval, mařil nebo  maří správu daně tím, že nepodal daňové přiznání nebo hlášení,

-         plátce nedoplnil či neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se jeho skutečného sídla atd.

Správce daně na základě posouzení  porušení povinností rozhodne o přidělení statusu nespolehlivého plátce a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní, že plátce je nespolehlivým plátcem.

Vzhledem k tomu, že informace o nespolehlivosti plátce je  veřejně dostupná, může si kterýkoliv plátce ověřit s kým obchoduje nebo obchodovat zamýšlí. V případě, že si plátce nezkontroluje, zda jeho obchodní partner je nespolehlivým plátcem anebo s ním bude obchodovat navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme.   

Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem může  v některých případech vést až k likvidaci firem. Je proto v zájmu každého podnikatele být o tomto  riziku dostatečně informován a mít schopnost se daňové pasti institutu daňového ručení obezřetně vyhnout..

 

 

 Ing. Vladimír Opatrný

  daňový poradce        

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení