• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Promíjení daňového penále

Email Tisk PDF

Poslanecká sněmovna 24. září 2014  ve třetím čtení schválila sněmovní tisk 252 – vládní návrh zákona

 

kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony. Rozsáhlá novelizace zákonů zahrnuje i nové znění zákona 280/2009 Sb., daňový řád. a pokud bude schválena, umožní od 1. ledna 2015 daňovým poplatníkům požádat správce daně o prominutí daňového penále. Penále je součástí sankčního systému stanoveného daňovým řádem a vzniká v případech, kdy správce daně poplatníkovi  po provedené  daňové kontrole doměří daň vyšší, sníží daňový odpočet nebo daňovou ztrátu. Je následkem chyb a nedostatků, kterých se poplatník dopustil ve svém daňovém přiznání a které vedly k chybnému stanovení výše jeho daňových povinností.

Správce daně penále ukládá dodatečným platebním výměrem a za současné zákonné úpravy nemůže jeho výši ovlivnit ani při jeho vyměřování, ani následně prostřednictvím jeho prominutí.  Předpokládá se, že možnost ovlivnit výši penále a její vhodná aplikace by mohla a měla motivovat daňové poplatníky  ke spolupráci se správcem daně i k úhradě daňových povinností.

Podle nového paragrafu daňového řádu 259a, bude proto  od 1. ledna 2015 daňový poplatník oprávněn  požádat správce daně o prominutí části penále, pokud ovšem uhradí daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového poplatníka a vyhodnocení všech konkrétních skutečností a souvislostí  daňového řízení stanoví výši promíjeného penále. Ve svém rozhodování bude podle odstavce 2 uvedeného paragrafu omezen zákonnou horní hranicí, podle které může prominout maximálně 75% stanoveného penále. Zákon tedy zachovává určitý postih v podobě povinnosti daňového poplatníka k úhradě hodnoty neprominutého penále. Zbývá dodat, že žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

 

 

 Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

           

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení