• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň z nabytí nemovitých věcí bude od počátku roku 2016 platit nabyvatel nemovitosti

Email Tisk PDF

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkovou daní,  

 

jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na území České republiky, k nimž zákon řadí pozemky, stavby, části inženýrské sítě, právo stavby i spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech. Zákonné opatření Senátu č. 240/2013, Sb., které  daň  z nabytí nemovitých věcí vymezuje,  nahradilo dříve platný zákon o dani z převodu nemovitostí, který byl k 31. 12. 2013 zrušen.

Znění  zákonného opatření bude po dvou letech účinnosti novelizováno, protože praktická aplikace jeho současně platné právní úpravy  vyvolává   velké problémy  u  daňových poplatníků i  správců daně.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí je totiž jediným daňovým zákonem, který umožňuje, aby o tom, kdo daň zaplatí, zdali převodce nemovitosti nebo její nabyvatel, rozhodli při splnění zákonem stanovených podmínek samotní poplatníci. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je podle současně platného znění zákona převodce, pokud jde o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel

Je-li poplatníkem daně převodce, vzniká mu daňová povinnost v okamžiku nabytí nemovité věci kupujícím což znamená, že daň zaplatí za nabytí nemovitých věcí jiným subjektem.

Tato úprava  je v rozporu s vymezením předmětu daně z nabytí nemovitostí,  jímž je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Z koncepce majetkových daní, které jsou svým charakterem úzce spjaty s majetkem, jasně vyplývá, že poplatníkem této daně má být ten, kdo nemovitou věc nabývá, tedy nabyvatel.

Nejvýznamnější změnou zákonného opatření Senátu o dani z nabytí z nemovitých věcí   proto s účinností od 1. ledna 2016 bude nové znění § 1 odst. 1: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel  vlastnického práva k nemovitým věcem.“

Sjednocení poplatníka daně v osobě nabyvatele zjednoduší právní úpravu, odstraní existující výkladové problémy a přiblíží znění zákona zahraniční úpravě, neboť ve většině zemí Evropské unie je poplatníkem daně nabyvatel nemovité věci.

Podle přechodného ustanovení se pro daňové povinnosti i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé  před dnem účinnosti nového znění zákona, tedy před 1. lednem 2016,  použije právní úprava  platná před jeho změnou.

 

   Ing. Vladimír Opatrný

   daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení