• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Režim přenesení daňové povinnosti se od 1. července rozšiřuje

Email Tisk PDF

Česká republika využívá v rámci boje proti daňovým podvodům 

 

 

 daňovým podvodům  možnost danou směrnicí Rady 2006/11/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a postupně zavádí a rozšiřuje pro dodání vybraného zboží a služeb režim přenesení daňové povinnosti. Tento režim, se kterým se v praxi nejčastěji setkáváme zejména při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, platí pouze pro dodávky uskutečněné mezi plátci daně z přidané hodnoty s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Pokud tedy např. stavební firma, plátce daně z přidané hodnoty, provede a poskytne vybrané práce a služby v tuzemsku pro jinou firmu, rovněž plátce daně z přidané hodnoty, fakturuje svá plnění bez daně z přidané hodnoty, kterou v režimu přenesení  daňové povinnosti ve svém daňovém přiznání uvede a zaplatí odebírající firma, příjemce plnění.

Plátce daně z přidané hodnoty použije režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služeb pokud tak vláda stanoví svým nařízením.

 Přenesení daňové povinnosti se u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, použije tehdy, jestliže celková částka základu daně veškerého dodávaného zboží překračuje částku 100 000 korun.

Od 1. července 2015 se okruh zboží, na které se při jeho dodání režim přenesení daňové povinnosti vztahuje, rozšiřuje s účinností od 1. července 2015 o obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod příslušnými kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12 s výjimkou cukrové řepy, pro kterou účinnost  nastává až od 1. září 2015.

Generální finanční ředitelství vydalo 16. července 2015 k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 obsáhlou informaci, která je dostupná na stránkách Finanční správy České republiky.

Se správným postupem při uplatňování tohoto režimu  mají problémy zejména menší firmy a  živnostníci, kterým prostudování této informace v praxi určitě pomůže.

V této souvislosti upozorňuji na možnost řešení velice častých sporných případů  prostřednictvím tzv. právní fikce na základě dohody mezi poskytovatelem a příjemcem plnění. V bodu č, 2.1 uvedené informace se stanoví, že pokud bude při praktické aplikaci obtížné posoudit, zda s ohledem na charakter konkrétního plnění byly naplněny podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, a obě strany  (poskytovatel i příjemce plnění) budou na základě důvodného předpokladu, že na zdanitelné plnění se tento režim vztahuje, jednat ve shodě a uplatní režim přenesení daňové povinnosti v rozsahu zákonem definovaných povinností, bude aplikována právní fikce, že dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. Znamená to, že poskytovatel plnění vystaví daňový doklad, ve kterém uvede údaj „daň odvede zákazník“ , v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede údaje podle § 92a zákona o DPH a podá výpis z této evidence správci daně.

 

 Ing. Vladimír Opatrný

 daňový poradce    

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení