• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o prokazování původu majetku

Email Tisk PDF

Poslanecká sněmovna schválila 6. září 2016 návrh zákona,

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  s  prokazováním původu majetku. Ministerstvo financí k přijetí návrhu zákona uvádí, že jeho hlavním cílem je upravit mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.

V novém paragrafu 38x zákona o daních z příjmů se proto stanoví:

(1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že

a) má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly,

b) a po předběžném posouzení dojde k závěru, „že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 000 000 korun.“

Správce daně ve výzvě k prokázání příjmů uvede své pochybnosti způsobem, který poplatníkově umožní, aby se k nim vyjádřil a současně předložil důkazní prostředky, které tyto pochybnosti vyvrátí.

Výzva správce daně  k prokázání příjmů bude dále obsahovat

a) určení rozhodného období pro posouzení vztahu příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání,

b) stanovení lhůty k vyjádření a předložení důkazních prostředků k prokázání požadovaných skutečností, která nesmí být delší než 30 dnů,

c) poučení poplatníka o následcích spojených s neprokázáním požadovaných skutečností a neposkytnutím dostatečné součinnosti při prokazování požadovaných skutečností.

Pokud nedojde k prokázání skutečností  požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku v případech, že informace potřebné ke zjištění stavu jeho jmění nelze získat jiným způsobem, nebo je lze získat s nepoměrnými obtížemi a správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku uvést, přesáhne 10 000 000 korun.

Poplatník je povinen podat prohlášení o majetku ve lhůtě 60 dnů od oznámení výzvy k jeho podání.

Návrh zákona bude předložen k podpisu prezidentu České republiky a po jeho podpisu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Předpokládá se, že zákon nabude účinnosti 1. listopadu 2016.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

 

 

Akce

Přihlášení