• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Poskytnutí daru snižuje základ daně

Email Tisk PDF

 

 

Duchovní rozměr vánočních svátků spojený s uvažováním o smyslu našeho bytí a konání u mnohých z nás překonává sílu lidského ega a sebestřednosti

 

Duchovní rozměr vánočních svátků spojený s uvažováním o smyslu našeho bytí a  konání  u mnohých z nás překonává  sílu lidského  ega a sebestřednosti, navozuje pocity solidarity a odpovědnosti, motivuje k štědrosti a jednání přesahujícímu  obvyklý rámec individuálního prospěchu.   Stejně jako každý rok je proto užitečné si připomenout,  že  daňoví poplatníci mohou radost a duchovní uspokojení při  poskytnutí daru  spojit  s  praktickým užitkem v podobě  snížení svého daňového základu. Respektováním   podmínek pro daňovou účinnost dárcovství,  stanovených zákonem o daních z příjmů (§ 15 odst. 1, § 20 odst. 8), můžeme peněžním či nepeněžním darem   podpořit   činnost určité instituce nebo zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby.

Zákon o daních z příjmů stanoví, že od základu daně lze odečíst hodnotu daru (zákon namísto daru užívá méně srozumitelný termín bezúplatné plnění) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu na  vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

S daňovým prospěchem   můžeme obdarovat rovněž  fyzické  osoby s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata  nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám,    které jsou poživateli  invalidního důchodu  nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky či na majetek usnadňující jejich  vzdělávání a zařazení do zaměstnání.

Za  obdobných podmínek   můžeme  daňově účinný  dar poskytnout i institucím a osobám v jiném členském státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Fyzické osoby mohou  z titulu poskytnutí daru odečíst nejvýše  15% ze základu daně, limit odpočtu pro právnické osoby činí 10% základu daně.  Dárci krve mohou za jeden odběr krve pro daňové účely  uplatnit částku 2 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Poskytnutí daru doložíme darovací smlouvou obsahující identifikaci dárce a obdarovaného, účel daru, čas a způsob jeho poskytnutí a pochopitelně i finanční částku či předmět daru. Protože svůj dar poskytujeme nezištně, neměli bychom ve smlouvě  vyžadovat žádná kompenzační plnění či jednání.

 

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení