• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Paušální daň je daňovým dobrodiním

Email Tisk PDF

 

Pro daňové poplatníky i pro finanční správu je institut paušální daně skutečným dobrodiním, přestože ho v roce 2015,


Pro daňové poplatníky i pro finanční správu je institut paušální daně skutečným  dobrodiním, přestože ho v roce 2015 v celé republice využívalo pouze 40 poplatníků. Rozšíření jejího využití bylo často připomínáno jako šetrná a vlídná  alternativa k plošnému zavádění elektronické evidence tržeb. Ačkoliv zákon o daních z příjmů ve svém textu  na úpravu paušální daně pamatuje, složité zákonné podmínky  (§ 7a zákona o daních z příjmů)  k jejímu širšímu uplatnění nepřispívaly.

Generální finanční ředitelství  hodlá již v roce 2017 stanovení daně paušální částkou rozšířit a  vydalo proto   v pondělí 5. prosince 2016 Pokyn D-30 ke stanovení daně paušální částkou poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.  Shrnuje v něm zákonné předpoklady pro možnost jejího uplatnění a základní postupy jak ze strany správce daně, tak poplatníka.

Výhody, které  institut paušální daně poplatníkům, ale i správcům daně nabízí, jsou značné:

- poplatník nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci,

- nemusí evidovat a prokazovat vynaložení nákladů,

- nemá povinnost podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob,

- zná předem výši daně, kterou musí v daném zdaňovacím období zaplatit.

Daň paušální částkou lze stanovit pouze  poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, kterému plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání či z jiného podnikání, ke kterému je třeba mít podnikatelské oprávnění a mohou mu plynout i příjmy z úroků z vkladů na účtu určenému k podnikání.

K dalším podmínkám, které musí poplatník pro stanovení daně paušální částkou splnit, patří:

- provozování podnikatelské činnosti bez zaměstnanců,

- provozování podnikatelské činnosti bez spolupracujících osob s výjimkou spolupráce druhého z manželů,

- roční výše  příjmů z podnikání  nepřesáhla v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích  obdobích 5 000 000 Kč,

- poplatník není společníkem společnosti podle § 2718 občanského zákoníku (dříve účastník sdružení bez právní subjektivity).

O stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období roku 2017 musí poplatník zažádat nejpozději do 31. ledna 2017. Žádost o stanovení daně paušální částkou musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat výši předpokládaných příjmů a výdajů, předpokládané slevy na dani a nezdanitelné části základu daně atd.

Správce daně podanou žádost posoudí a při  splnění  zákonných podmínek  stanoví poplatníkovi daň paušální částkou do 15. května 2017. V případě nesouhlasu poplatníka s výší stanovené daně, nebude daň paušální částkou stanovena. Správce daně může paušální daň stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na tři. Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného zdaňovacího období.

 

 

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení