• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 se blíží

Email Tisk PDF

Daň z příjmů fyzických i právnických osob se vyměřuje za zdaňovací období 12 měsíců.

Podle ustanovení daňového řádu se daňová přiznání k těmto daním podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní a nikoliv hospodářský rok, lhůtou pro podání příslušných daňových přiznání v roce 2017 bude pondělí 3. dubna, neboť 1. duben připadne na sobotu, která je dnem pracovního volna.

Uvedený termín však neplatí pro poplatníky,  jejichž účetní závěrku musí podle zákona o účetnictví  ověřit auditor nebo jejichž  daňové přiznání zpracuje a předloží zplnomocněný daňový poradce. Tito  poplatníci podávají   daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období a  v roce 2017 tak musí učinit  nejpozději do   pondělí 3. července, neboť i v tomto případě je prvním červencovým dnem sobota.

Podmínkou zachování  uvedené šestiměsíční lhůty pro podání daňového přiznání    při  využití služeb daňového poradce  je doručení příslušné   plné moci k zastupování daňovým poradcem správci daně  před uplynutím neprodloužené tříměsíční  lhůty, tedy nejpozději do pondělí 3. dubna 2017.

Nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání je pochopitelně sankcionováno. Daňový řád v § 250 stanoví, že poplatníkovi, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl,  nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.

V případě prodlení se zaplacením daně zaplatíme za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby daně včetně, i úrok z prodlení. Při placení daně nesmíme zapomenout na skutečnost,  že daň je uhrazena teprve  dnem  připsání částky daně na účet správce daně a nikoli dnem, kdy částka odejde z našeho účtu.

Přestože do prvního řádného termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob zbývají více než dva měsíce, neměli bychom složitou a náročnou práci spojenou s jeho sestavením odkládat na poslední chvíli. Spěch a nervozita z nedodržení zákonné lhůty  pro jeho  podání  bývá častou příčinou nesprávného výpočtu daňové povinnosti a četných dalších následných problémů.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení