• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Uplatnění daňové slevy na manžela za rok 2016

Email Tisk PDF

K nejčastěji uplatňovaným slevám na dani z příjmů fyzických osob patří sleva na manželku či manžela,

patří sleva na manželku či manžela, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti,   pokud  manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 korun. Výše slevy činí 24 840 korun a je-li manželka (manžel)  držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se z 24 840 korun na dvojnásobek (49 680)  Zákon o daních z příjmů tak  zvýhodňuje rodiny,  ve kterých jeden z manželů není z různých důvodů výdělečně činný, např. v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci, péče o dítě, nebo má nízké příjmy.  Do stanoveného  limitu vlastních příjmů manželky (manžela) se pro uplatnění slevy nezahrnují následující příjmy:

- dávky státní sociální podpory:

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,

b) ostatní dávky – rodičovský příspěvek, pohřebné,-

-     dávky pěstounské péče jimiž jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při

převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek

při ukončení pěstounské péče,

- dávky osobám se zdravotním postižením,

- dávky pomoci v hmotné nouzi které zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc,

- příspěvek na péči a sociální služby,

- státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

- státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

- státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

- stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou  nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

V případě, že manželství bylo uzavřeno v průběhu roku, je možné uplatnit měsíční slevu na dani ve výši 2 070 korun za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla splněna podmínka vyživování manželky nebo manžela.

Od roku 2013  nemají na tuto slevu  nárok  poplatníci, kteří u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu uplatňují  výdaje procentem z příjmů (tzv. paušalisté) a součet  dílčích základů daně, u kterých paušální výdaje    uplatnili, je vyšší než 50% z celkového základu daně. Např. živnostník provozující obchodní činnost, jehož roční příjmy ze živnosti v roce 2016 činily  1 000 000 Kč a žádné  další zdanitelné příjmy neměl, pokud při  stanovení daňových výdajů  uplatnil 60%ní výdajový paušál ( jeho výdaje tedy činily  600 000 Kč a celkový základ daně 400 000 Kč), nárok na slevu na manželku  za rok 2016 uplatnit nemůže.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení