• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Doměrky z daňových kontrol přesáhly v roce 2018 10 miliard korun

Email Tisk PDF

Doměrky z daňových kontrol přesáhly v roce 2018 10 miliard korun

Kontrolní činnost prováděná Finanční správou České republiky se zaměřuje na dodržování zákonných předpisů. Pracovníci Finanční správy při daňových kontrolách poplatníků a plátců daní často zjišťují porušování a obcházení zákonů a následně pak dodatečnými platebními výměry doměřují daňovými subjekty nesprávně stanovenou a zaplacenou daň.

Počet a výsledky daňových kontrol provedených v uplynulém roce dokládá Finanční správa tímto přehledem:

Druh příjmu v tis. Kč Počet Počet Doměřená Změna

subjektů kontrol daň ztráty

Daň z přidané hodnoty 560 365 5 256 7 763 568

Daň z příjmů právnických osob 637 968 2 147 2 024 120 - 37 806 956

Daň z příjmů fyzických osob

podávajících přiznání 1 234 528 1 788 216 089 - 113 751

Daň z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti – mzdy 568 336 1 309 67 228 -

Daň z příjmů – zvláštní sazba

§ 36 ZDP 499 210 596 72 196 -

Daň z nemovitých věcí 4 054 423 21 186 -

Daň z nabytí nemovitých věcí 229 452 0 0 -

Daň silniční 818 634 596 4 565 -

Daň z hazardních her 136 2 1 361 -

 

CELKEM 8 603 513 11 715 10 149 312 - 37 920 707

 

Z přehledu jednoznačně vyplývá, že na celkovém více než desetimiliardovém daňovém doměrku z 11 715 kontrol provedených Finanční správou ve zdaňovacím období 2018, se rozhodujícím způsobem podílí nesrovnalosti, chyby a spekulace zjištěné v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů právnických osob, součet daňových doměrků těchto daní činí 9 787 688 000 Kč, což je 96,44 % z celkové hodnoty vykázaných daňových doměrků (10 149 312 000 Kč).

Finanční správa intenzivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, kterým v uplynulých dvou letech předala více než 5 000 trestních oznámení.

V roce 2018 bylo Finanční správou orgánům činným v trestním řízení podáno celkem 2 533 trestních oznámení a z tohoto počtu se 2 088 podaných trestních oznámení týkalo trestného činu zkrácení daně (§ 240) a 445 trestních oznámení se vztahovalo k případům neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a na podobné povinné platby či jiné trestné činy. Počet trestních oznámení podaných Finanční správou se ustálil na 2 500 podáních.

Částky z trestného činu zkrácení daně (§ 240) v mil. Kč v období 2014 - 2018

 

Zkrácení daně 2014 2015 2016 2017 2018

v mil Kč 7 034 10 603 7 358 7 615 6 610

Počet trestních

případů § 240 1 294 1 512 1 376 1 968 2 088

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení