• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vstřícnost a slušnost při správě daní

Email Tisk PDF

 

Vstřícnost a slušnost při správě daní

Dobrou správou se označuje takový postup správce daně, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, vyhýbavost, neefektivnost a jiné nežádoucí znaky. V desateru dobré správy, které v době svého působení ve funkci Veřejného ochránce práv zformuloval JUDr. Otakar Motejl, je zásada vstřícnosti v jakémkoliv úředním jednání vymezena takto:

„Úředník se chová k osobám s respektem a zdvořilostí a je korektní vůči jiným úředníkům. Všem sdělením věnuje náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá s výjimkou podání anonymních a opakujících se. V rámci svých možností se snaží osobě pomoci dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním. Úředník za žádných okolností nenarušuje lidskou důstojnost osob, neboť si je vědom, že náplní jeho práce je služba veřejnosti.“

Úřední osobou, která by měla při výkonu veřejné moci při správě daní respektovat výše uvedené zásady a ústavní požadavek úcty k právům a svobodám člověka a občana, jakožto základu právního státu, je podle § 12 daňového řádu zaměstnanec správce daně.

Zákon 280/2099 Sb., daňový řád, v zájmu zajištění těchto práv v § 261 stanoví, že osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti nevhodnému chování jeho úředních osob nebo proti postupu správce daně a podání takové stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.

 

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení